Odpowiedzialni za treść strony
Zofia Zinserling
info@moniaki.eu

Kształt i opracowanie graficzne strony
Janusz Wisniowski
info@januszwisniowski.de

Zdjęcia
Zofia Zinserling, zdjęcia rodzinne

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i jakość przygotowanych informacji. Roszczenia odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych i ideowych, które są spowodowane użyciem lub nieużyciem oferowanych informacji, wgl. użyciem infomacji błędnych lub niepełnych, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie istnieje żaden dowód na umyślne zawinienie.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor zachowuje dla siebie możliwość zmian fragmentów strony lub całości oferty bez konieczności wczesnego informowania, uzupełnienia, skasowania lub okresowego lub całkowitego usunięcia publikacji.

2. Odesłania i linki
Przy bezpośrednich i pośrednich odesłaniach na obce strony (linki) , które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności autora, odpowiedzialnośc nabierze mocy w takim przypadku, w którym autor ma pełną wiedzę dotyczącą tych stron i miałby techniczną możliwość udaremnienia przekazu tych wiadomości. Autor oświacza tym samym,że w czasie ustawienia linku do danej strony nie miał żadnych wiadomości o treściach nielegalnych lub sprzecznych z prawem. Na kształt oraz treści aktualnych oraz w przyszłosci zlinkowanch stron autor nie ma zadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się jasno od wszystkich treści, ktore zostały zmienione po zlinkowaniu strony. To stwierdzenie obowiązuje dla linków zawartych na własnej stronie, jak i dla innych obcych ustawionych przez autora forów i list mailowych. Za treści nielegalne, błędne i niekompletne oraz szczególne szkody, które powstaly podczas korzystania lub niekorzystania z tak podanych informacji, odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie autor danej strony, ktore zostały zlinkowane. ale nie takie, których linki wskazują jedynie na publikacje.

3. Prawa autorskie i ochrona znaku
Autor dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach uwzględnić prawa autorskie używanych grafik, nagrań dzwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, używać głównie samodzielnie wykonanych grafik, nagrań dzwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wolnych od licencji grafik, nagrań dzwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.
Wszystkie użyte w prezentacji internetowej marki oraz znaki podlegają w sposób nieograniczony ustaleniom o ochronie znaków i praw autorskim właścicieli prezentowanych znaków. Tylko z powodu ich nazwania nie należy wyciągać wniosku, że znaki nie sa chronione przez prawa osób trzecich.
Copyright obiektów wykonanych przez autora i upowszechnionych pozostaje przy autorze strony. Upowszechnianie i użytkowanie tychże grafik, nagrań dzwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych i drukowanych mediach jest bez uprzedniej zgody niedozwolone.

4. Ochrona danych
O ile w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych (adres mailowy, nazwiska, adresy), dane te są podane przez użytkownika strony dobrowolnie. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi jest - o ile technicznie możliwe i dopuszczalne - ksztaltowane również bez podawania danych tego rodzaju, wzgl. przy podaniu danych anonimowych.

5. Skutki prawne wyłączenia odpowiedzialnosci cywilnej
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której skierowano link na tę stronę. O ile część lub poszczególne sformuowania tego tekstu nie odpowiadają stanowi prawnemu w danym momencie, lub nie odpowiadają całkowicie, pozostałe części dokumentu w swojej treści i ważności pozostają nienaruszone.